Delen

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Stichting Mentorschap Limburg

Wie zijn wij?

De Stichting Mentorschap Limburg (SML) is één van de 11 regionale stichtingen mentorschap die verenigd zijn in de Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland, bekend als Mentorschap Nederland. Sinds de invoering van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook voor de cliënten, vrijwilligers en medewerkers van deze stichtingen en dus ook voor SML het een en ander veranderd. Wat dit voor uw en onze privacy betekent zetten we uiteen in deze privacy verklaring. Uw privacy is voor ons immers net zo belangrijk als voor u en daarom gaan we dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

Wat doet SML met uw gegevens?

SML verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens. De verwerking van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitoefening van onze taak als mentor dan wel voor de verwerking van gegevens op grond van een overeenkomst of als werkgever. Vanzelfsprekend gaat SML zorgvuldig om met uw gegevens, conform de AVG en andere relevante wetgeving. Voor de verwerking van gegevens is allereerst belangrijk dat dit door de wet is toegestaan. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens SML verwerkt.

Wanneer is verwerking van uw gegevens toegestaan en wat is het doel ervan?

De wettelijke verplichting

Indien u cliënt van SML bent dan is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging in de vorm van mentorschap. Door de rechtbank is een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat SML voor u als wettelijk vertegenwoordiger geldt. Alle gegevens welke door SML over u worden verwerkt, moeten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taken als wettelijk vertegenwoordiger.

Andere rechtsgronden waardoor gegevensverwerking mogelijk is:

Indien u geen cliënt bent van SML dan kan het toch zo zijn dat door ons gegevens van u verwerkt worden. Dit kan echter alleen maar in de volgende situaties:

Toestemming
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is dat u familie bent van een van onze cliënten en contact wilt houden met de mentor.
Overeenkomst
SML kan ook in de uitvoering van een overeenkomst met u uw persoonsgegevens verwerken, u bent dan bijvoorbeeld vrijwilliger bij SML. Op grond van de met u gesloten vrijwilligersovereenkomst worden dan gegevens verwerkt.

Welke gegevens worden verwerkt?
De volgende categorieën persoonsgegevens worden door SML verwerkt:

  • Voor- en achterna(a)m(en)
  • Geboortedatum en -plaats
  • Geslacht, titels, aanspreekvorm
  • Adresgegevens
  • Financiële gegevens
  • Gegevens met betrekking tot familie en naasten
  • Identiteitsgegevens
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens op het gebied van gezondheid, religieuze en/of etnische achtergrond, financiën

Aan wie worden gegevens verstrekt?

SML verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan anderen indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook legt SML verantwoording af over het mentorschap aan u, als cliënt, en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders overeengekomen of afgesproken. Indien dit wel het geval is, is dit vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Hoe worden gegevens verwerkt?

SML werkt met een digitaal cliëntdossier. Daarin worden de gegevens van cliënten en mentoren beheerd en opgeslagen. Mentorschap Nederland heeft namens SML met de leverancier een verwerkersovereenkomst gesloten om een veilige verwerking te garanderen. Ook is met de beheerder van dit systeem door SML een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

SML bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of zolang als nodig is om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Indien er sprake is van mentorschap zal SML uw gegevens zeven jaar bewaren na beëindiging van het mentorschap.

Kan ik mijn gegevens inzien?

U heeft het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te krijgen. Indien van toepassing heeft u recht op inzage in uw gegevens. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft u het recht om te verzoeken om de gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Wilt u de gegevens laten aanpassen omdat deze onjuist zijn dan zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, dan zullen wij ze verwijderen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: SML, Postbus 5185, 6130 PD Sittard. Binnen een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Heb ik het recht om een klacht in te dienen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover schriftelijk een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. De klacht kunt u sturen naar SML, Postbus 5185, 6130 PD Sittard. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Heeft u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met Stichting Mentorschap Limburg, Mercator 1, 6135 KW Sittard, Postbus 5185, 6130 PD Sittard. Telefoonnummer: 06-1014898030; e-mailadres: info@mentorschaplimburg.nl